thought-2123970_1920.jpg

סגנונות למידה

לכל אדם יש את סגנון הלמידה האופייני לו, הדרך המיוחדת שבה הוא קולט מידע בצורה המיטבית. ניתן להגדיר את סגנון הלמידה כדרך שבה היחיד מעדיף ללמוד או לעבד מידע. סגנון הלמידה כולל בתוכו דפוסים והרגלים של פעילות מנטאלית או עיבוד מידע, סביבת הלימוד, תחומי עניין ואסטרטגיות למידה. היכרות עם סגנון הלמידה מאפשר ללמוד בדרך אפקטיבית ולהגיע למיצוי הפוטנציאל ולהגיע להישגים המקסימליים.

תהליך הלמידה כרוך בשלושה שלבים עיקרים: שלב קליטת המידע, שלב עיבוד וארגון המידע ושלב ההפנמה והפלט של המידע. סגנון למידה מאפיין את הדרך שבה האדם קולט ידע, מעבד אותו ואף מארגן אותו בראש בהתאם ליכולתו ולכישוריו. ישנם שלושה סגנונות למידה עיקריים: חזותי -ויזואלי, שמיעתי  תנועתי – תחושתי (קיניסטטי). לרוב האנשים יש סגנון למידה דומיננטי אף על פי שישנם אנשים שמשלבים בין הסגנונות השונים.

 

כאשר תינוק נולד הוא לומד בעיקר בצורה תחושתית. בהמשך הוא לומד גם מהתבוננות וחיקוי. כאשר שלב השפה מתפתח, הילד מתחיל ללמוד גם משמיעה. במסגרות לימוד, רוב הלימודים הם שמיעתיים וויזואליים ומעט תחושתיים. ברוב המוסדות להשכלה גבוהה, הלימוד נעשה בעיקר בדרך של הרצאות פרונטליות ובשילוב מועט של אמצעי המחשה והדגמות.

סגנון חזותי -ויזואלי מאפיין לומדים שזוכרים ולומדים טוב יותר כאשר המידע מוצג בצורה ויזואלית: תמונות, איורים, טבלאות, ספרים, דיאגרמות וסרטים לעומת הצגה מילולית. דרכי למידה המתאימים בסגנון זה הם:

 • ישיבה קרוב למרצה ולהימנע מהסחות דעת חזותיות.

 • ארגון  החומר הנלמד על ידי טבלה או תרשים.

 • הדגמה חזותית של החומר הנלמד בעזרת תמונות, מפות, איורים, סמלים וסרטים.

 • שימוש בקלפי מידע, בהמחשה ובאסוציאציות ויזואליות.

 • למידה בעזרת כתיבה ושימוש במרקרים, קווים ובצבעים.

 • למידה וזכירה על ידי יצירת סמלים ואמצעי המחשה ויזואליים.

סגנון שמיעתי - מאפיין לומדים שזוכרים ולומדים טוב יותר כאשר המידע מוצג המידע מוצג בצורה מילולית: בהרצאות, בהסברים מילוליים וכדומה. דרכי הלמידה המתאימים לסגנון זה הם:

 • הקשבה כאשר יוצרים מקום ללא רעשים והסחות קוליות.

 • הקלטת הרצאות ושמיעתן.

 • למידה בקבוצות תוך כדי דיבור והתדיינות על החומר.

 • המללת תהליכים ומושגים.

 • למידה וזכירה על ידי חרוזים, מקצב, מנגינה, שירים וסיפורים.

תנועתי – תחושתי (קיניסטטי) - הלומד התנועתי זוכר מידע ומעבד אותו על-ידי תנועה במרחב, מגע והתנסות. דרכי הלמידה המתאימים לסגנון זה הם:

 • למידה בעזרת כתיבה, טבלאות וציור.

 • למידה תוך כדי תנועות גוף ותנועה במרחב.

 • למידה תוך כדי התנסות, עשייה וחקירה פעילה.

 • בניית מודלים והדגמות.

 • שימוש באמצעי עזר כגון פסטלינה וחפצי הדגמה.

מאמרים נוספים:

שיפור זיכרון

קשב ולמידה

הצלחה בלימודים

סיכום בהרצאות

סיכום חזותי


"רק כשסיימתי את חוק לימודי במערכת החינוך ויצאתי אל החיים, התחלתי להתעניין בלימודים. הבנתי שכאשר אני שוקד על תחום שבו יש לי עניין, בקצב המתאים לי ובדרך המועדפת עלי, אני מצליח להקנות לעצמי ידע וטכניקה בדרך היעילה ביותר." הרוקי מורקמי


לאימון אקדמי והצלחה בלימודים - התקשרו 050-5797672