Typing

המלצות לסיכום חזותי

לכל אדם יש את הדרך המיוחדת שלו לקלוט חומר לימודי, להבין, להפנים ולזכור אותו – זהו סגנון למידה. השלב הראשון הוא לאפיין את סגנון הלמידה שלכם, הכרת סגנון הלמידה שלכם יכולה לסייע לכם למצוא את הדרך הטובה ביותר עבורכם כדי לקלוט מידע.
יש כאלה שלומדים טוב יותר אם הם מסכמים (סגנון למידה קינסתטי – תנועתי), יש כאלה שצריכים לדבר על החומר כדי לזכור ולהבין אותו, ויש אחרים שלומדים הכי טוב כשהם מאזינים לחומר כמה וכמה פעמים (סגנון למידה שמיעתי).  יש כאלו שלומדים הכי טוב כאשר הם רואים את חומר הלימודים בצורה חזותית (סגנון למידה חזותי).
אנשים עם סגנון למידה חזותי, מפיקים תועלת מראיית המידע, קל להם לזכור חומר שקראו מאשר חומר לימודי ששמעו . ללומד החזותי כדאי מאוד להשתמש בדרך חזותית להצגה של חומר לימודי: כמו רישום המידע בהרצאה, שימוש בטכניקה של מיפוי, טבלאות, תרשימי זרימה, דיאגרמות המציגים את הרעיונות העיקריים והקשרים ביניהם, מפות, גרפים, סרטים, מצגות, ספרים, תדפיסים, וייצוג חזותי.
בייצוג חזותי מאתרים את עיקר המידע ומבטאים אותו בצורה, מוחשית יתרונות השיטה: מאפשר לנו למצוא את העיקר ולארגן את החומר בצורה בהירה וברורה. בנוסף על כך הוא משפר את תהליך זכירת החומר ושלפתו מהזיכרון.

דרכים לסיכום חזותי של חומר:
1. להשתמש בצבעים ובמרקרים - בכתיבת החומר וקריאתו סמנו את עיקרי הדברים בצבע. אפשר להוסיף ציורים וסמלים שיצרו קשר חזותי לחומר הנלמד.

2.   טבלה  - כאשר יש בחומר השוואות כגון: היבטים שונים של נושא, דעות בעד ונגד, יתרונות וחסרונות, השוואה של שיטות ודעות שונות וכד'. כדאי להציג את ההשוואה בעזרת טבלה.

3.   תרשים זרימה – מתאימים לתאר תהליכים – הכנו תרשים זרימה, שבו כל צורה מתארת שלב בתהליך, ובין הצורות שרטטו חיצים לייצג את הקשר בין השלבים השונים.

4. מפות מוח (מפות חשיבה) – מאפשרים לנו לתאר רעיונות, מושגים, תהליכים ולארגן מידע. מבנה המפה הוא היררכי, כל אחד מהאלמנטים יוצר ענף או תת-ענף לפי הקשרו בתהליך. צורתה הגרפית של המפה מסייעת לשמירת הסדר ולזכירת התהליך על הסתעפויותיו. אפשר לשלב צבעים, סמלים ותמונות על מנת לקבל תמונה חזותית שתגביר את בהירות החשיבה ותסייע בזכירה. אפשר להשתמש באתרים אלו כדי ליצור מפות חשיבה:https://app.diagrams.net/

https://www.xmind.net/

5.   ציר זמן – מתאים לתיאור אירועים שהתרחשו בזה אחר זה. אפשר להוסיף על ציר הזמן הערות ופרטים הקשורים לאירועים.

6.   קומיקס – מתאים לתיאור אירועים ומצבים. הסצנות המוצגות בקומיקס אמורות ליצור הדמיה של מצבים ואירועים.  ההמחשה באמצעות הקומיקס יוצרת השוואה המאפשרת הבחנה בין מצבים, רמות, או ממדים של התופעות.

 

מאמרים נוספים:

טיפים לסיכום בהרצאות 

סגנונות למידה

סיכום בהרצאות

 

"אמור לי ואשכח, למד אותי ואזכור, שתף אותי ואלמד."  בנג'מין פרנקלי

 

לאימון אקדמי - להצלחה בלימודים - התקשרו 050-5797672